работниМеста.com
    уеб-дизайн и уеб-програмиране
 
Nav right
   
Личен профил
Биография
Работа
Търсене
   
Личен профил
Обяви
Нова обява
Кандидати
   
Регистрация
Забравена парола
Помощ
   
Нашите банери

БГ  EN

общи условия  

Уважаеми клиенти,

моля, отделете достатъчно време, за да прочетете внимателно следните условия, които влизат в сила за потребителите на rabotniMesta.com от 01.01.2004 година:
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА rabotniMesta.com Network

І. Общи положения
1. Въз основа на настоящите Общи условия, rabotniMesta.com Network предоставя безвъзмездно на потребителите възможноста да ползват всички предлагани от rabotniMesta.com Network услуги.
2. При Регистрация rabotniMesta.com Network предоставя на лицето, желаещо да стане потребител, да избере и посочи потребителско име (username) и парола.
3. Потребителското име се избира от лицето, желаещо да ползува услугите, като не може да се дублира с вече заето потребителско име. rabotniMesta.com Network не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на своята парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява rabotniMesta.com Network за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
ІІ. Права и задължения на Потребителя
5. Потребителят има право при ползуване на предоставяните от rabotniMesta.com Network услуги:
5.1. Потребителите имат право да се регистрират само като един потребител и да ползват всички услуги, достъпни след регистрацията.
5.2. Потребителите имат право на защита на личната информация.
5.3. Потребителите имат право да изискват информация от rabotniMesta.com Network относно детайли по регистрацията и използването на услугите, възникнали усложнения при ползването, забравени потребителски данни и други подробности по предоставените услуги.
6. Потребителят е длъжен при ползуване на предоставяните от rabotniMesta.com Network услуги:
6.1. Да уведомява незабавно rabotniMesta.com Network за всякакви технически проблеми, свързани с ползуване на услугите; за съмнения за неупълномощено от него използуване на Потребителското име или паролата му, както и за всякакви станали му известни нарушения в системата за достъп и сигурност;
6.2. Да ползува услугите в съответствие с общопризнатите норми за поведение и Интернет етика, като не допуска с действие или бездействие да се пречи на трети лица да осъществяват техни права;
6.3. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
6.4. Да не се представя за друго лице или група лица с цел да въведе в заблуждение относно самоличността си независимо от мотивите за това;
6.5. Да не нарушава чужди права и интереси, като разкриване на вътрешна или конфиденциална информация; служебна, търговска, банкова или държавна тайна; нарушаване или засягане на право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
6.6. Потребителите се задължават при регистрация, публикуване на биография и други документи или обява да попълват верни и правилни данни, съобразени с уточненията, направени непосредствено на страницата за публикуване на информация (ако им такива). При констатиране на неверни данни, умишлена промяна на данни или данни, несъобразени с изискванията, rabotniMesta.com Network си запазва правото да ги премахне от базата данни без предупреждение.
ІІІ. Права и задължения на rabotniMesta.com Network
7. rabotniMesta.com Network няма задължението и обективната възможност, не контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.
8. rabotniMesta.com Network не носи отговорност спрямо Потребителя за вреди, причинени във връзка с предоставяните на потребителя услуги, освен в случаи на умисъл или груба небрежност.
9. rabotniMesta.com Network не носи отговорност за непредоставяне на услугите при всякакви форс-мажорни обстоятелства (force majeur) или случайни събития.
10. rabotniMesta.com Network се задължава да спазва строга конфиденциалност и да не прави достояние на трети лица предоставената от Потребителя информация и лични данни при регистрацията му.
11. Ограниченията по т.11 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай rabotniMesta.com Network има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.
12. В случай, че Потребителят осъществява дейност в нарушение на закони и разпоредби на приложимото законодателство във връзка с услугите или тяхното използване, сам извършва злоумишлени действия или допусне лица или организации, на които е предоставил достъп до Интернет чрез паролите си за достъп да извършат злоумишлени действия, rabotniMesta.com Network може, без отправяне на предизвестие до Потребителя, да упражни едно или повече от следните права:
12.1. временно да спре предоставянето на услугата или промени качеството на предоставянето й спрямо Потребителя, докато Потребителят отново започне да изпълнява точно задълженията си.
12.2. да прекрати изцяло предоставянето на услугата или промени качеството на предоставянето й към Потребителя.
13. rabotniMesta.com Network има право да изпраща веднъж месечно писмо по електронна поща с последни новини, услуги и нововъведения, предлагани на сайта, на посочения при регистрация и-мейл адрес на потребителя.
ІV. Промяна на Общите условия
14. Доколкото предоставяните от rabotniMesta.com Network на Потребителя услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание характеристиките на предоставяните услуги и Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от rabotniMesta.com Network. rabotniMesta.com Network има право едностранно да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. 15. При едностранна промяна на Общите условия, rabotniMesta.com Network уведомява Потребителя чрез електронна поща и му дава едноседмичен срок за отговор. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.
V. Недействителност и приложимост
15. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
16.По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и субсидиарно гражданското законодателство на Република България.

  • Регистрацията в предварителната версия е безплатна и не подлежи на проверка!
  • Всички регистрации в предварителната версия подлежат на проверка при пускане на верися 1!

Можете да се регистрирате като:

  1. Фирма, търсеща персонал
  2. Физическо лице, търсещо работа

Регистрация по точка 1 ви дава възможност да публикувате неограничен брой обяви за работа.

Регистрация по точка 2 ви дава възможност да разглеждате публикуваните обяви за работа и ви дава достъп до контакти на фирмите!

 

 
Блоговодител - кулинарен пътеводител Nowhere E-Zine Съвети за успешна кариера Йога дивали студио в центъра на София
 
Специални предложения за работодатели | Обяви за работа | Jooble

Valid HTML 4.01   Valid CSS   Any Browser